ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ( ೧ನೇ ತರಗತಿ ಇಂದ ೮ ನೇ ತರಗತಿ ವರೆಗಿನ ಪುಸ್ತಕಗಳು ) ನೀವು ಬಳಸದೆ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಹಳೆ ವಸ್ತುಗಳು


ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ  ( ೧ನೇ ತರಗತಿ ಇಂದ ೮ ನೇ ತರಗತಿ ವರೆಗಿನ ಪುಸ್ತಕಗಳು ) ನೀವು ಬಳಸದೆ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ  ಹಳೆ ವಸ್ತುಗಳು


© 2018 ಕನ್ನಡ ಮನಸುಗಳು. All Rights Reserved | Design by Pisumathu Pune Cabs